Elektromechanik

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Niedziela, 14 Lipiec, 2019  08:44
  • Kategoria: Dam pracę / Produkcja
  • Forma pracy:Pełny etat
  • Umowa:Umowa o pracę
  • Pracodawca: NEWAG S.A.

Opis oferty pracy:

Jedna z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Elektromechanik

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Obowiązki na stanowisku:
• montaż rozdzielnic
• montaż urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących na pojazdach szynowych

Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (elektryk, elektromechanik lub elektronik)
• umiejętność czytania schematów ideowych i ich interpretacji
• umiejętność obsługi komputera
• umiejętność obsługi podstawowych elektrycznych przyrządów pomiarowych
• mile widziane uprawnienia SEP
• dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:
• możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
• uczestnictwo w innowacyjnych projektach
• ciekawą pracę pełną wyzwań w młodym, dynamicznym zespole
• uczestnictwo w szkoleniach
• system premiowy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kariera[małpa]newag.pl z dopiskiem w temacie: Elektromechanik. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól­nego Roz­po­rzą­dze­nia Parlamentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych zwa­nym dalej „RODO” oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE,

NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyj­muję do wia­do­mo­ści, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem moich danych jest NEWAG S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu (33–300), ul. Wyspiań­skiego 3, mail: kariera[małpa]newag.pl

2. Inspek­to­rem danych oso­bo­wych jest Pani Kinga Nowo­bil­ska, e-mail iod[małpa]newag.pl

3. Moje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą w celu przeprowdzenia bie­żą­cego pro­cesu rekru­ta­cji, a przy­padku wyra­że­nia zgody rów­nież w celu prze­pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współ­pra­cu­jące, na pod­sta­wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,

4. Moje dane oso­bowe mogą zostać prze­ka­zane pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom spółki w celu i w zakre­sie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służbowych,

5. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym w celu zgod­nym
z pod­pi­saną umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone np. pod­mio­tom świad­czą­cym usługi dorad­cze, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową,

6. Moje dane oso­bowe w związku z prze­pro­wa­dzoną rekru­ta­cją w zależ­no­ści od wyra­żo­nej zgody:

a. będą prze­cho­wy­wane przez okres kon­kret­nej rekru­ta­cji, następ­nie niszczone,

b. będą prze­cho­wy­wane przez okres 1 roku w wypadku uzyskania zgody na przy­szłe rekru­ta­cje. Po wska­za­nym okresie zostaną zniszczone.

7. Mam prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania,

8. Mam prawo wnie­sie­nia skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa), gdy uznam, iż prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych naru­sza RODO,

9. Zosta­łem poin­for­mo­wany i jestem świa­domy, że odmowa poda­nia moich danych oso­bo­wych wią­zać się będzie z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie rekrutacji,

10. Moje dane oso­bowe nie będą prze­ka­zy­wane do pań­stwa trze­ciego ani orga­ni­za­cji międzynarodowej,

11. Moje dane oso­bowe nie będą pod­le­gały pro­fi­lo­wa­niu ani zauto­ma­ty­zo­wa­nemu podej­mo­wa­niu decyzji.

Aby­śmy mogli się z Tobą kon­tak­to­wać, w apli­ka­cji pro­simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:

Tylko obecna rekru­ta­cja:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji obec­nego pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz.

Obecna i przy­szłe rekru­ta­cje:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.

To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Napisz wiadomość

Odpowiedz na ofertę pracy

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone: pdf, doc, docx, odt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Nowy Sącz
Dział Personalny
Na Lento.pl od 06 maj 2013
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Edytuj/usuń